Výrobná spoločnosť Registrácia zamestnancov na pracovnej pozícii

1 Situácia

V spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou automobilov je zriadených 800 výrobných pracovísk, na ktorých v trojzmennej prevádzke pracuje približne 2400 zamestnancov. Na pracoviskách sa postupne podľa striktne nastavených procesov vykonávajú jednotlivé pracovné úkony...

Viac info

Situácia

V spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou automobilov je zriadených 800 výrobných pracovísk, na ktorých v trojzmennej prevádzke pracuje približne 2400 zamestnancov. Na pracoviskách sa postupne podľa striktne nastavených procesov vykonávajú jednotlivé pracovné úkony. Vzhľadom na rozmanitosť týchto úkonov je rozličná aj pracovná záťaž pôsobiaca na daného operátora. Výrobný systém nedokáže v reálnom čase jednoznačne identifikovať operátora na danej pozícii, z čoho vyplývajú nasledovné riziká:

Preťaženie operátorov

 • riziko vzniku choroby z povolania

Nie je možné sledovať presný čas strávený na rizikovej pozícii

 • príplatky za prácu na rizikovom pracovisku
 • zákonné kompenzácie

Chýba možnosť efektívne identifikovať príčinu vzniku problému vedúceho k zníženiu kvality či efektivity výrobného procesu

 • identifikácia systémovej chyby
 • potreba preškolenia operátora

Nie je možná kontrola potrebných zručností operátora

 • operátor neabsolvoval potrebné školenia

Ak pracovná pozícia vyžaduje absolvovať špeciálne testy, chýba možnosť kontroly

 • meranie hodnoty statického náboja u daného operátora (ESD)

2 Ciele

 • U operátorov zabrániť prekročeniu záťažových limitov
 • Merať presný čas strávený na rizikovej pozícii
 • Včas identifikovať vznik problému vo výrobnom procese
 • Zamedziť operátorovi obsluhovať pracovnú pozíciu bez vyžadovaných školení a zručností
 • Zamedziť operátorovi obsluhovať pracovnú pozíciu bez vyžadovaných testov a kontrol  (napr. kontrola ESD)

3 Riešenie

Ako nástroj na splnenie stanovených cieľov bol určený Contal Timetec Production, systém pre registráciu zamestnancov na pracovnej pozícii.

Tento bude prepojený s nasledovnými systémami, ktoré sa v spoločnosti už aktívne používajú...

Viac info

Riešenie

Ako nástroj na splnenie stanovených cieľov bol určený Contal Timetec Production, systém pre registráciu zamestnancov na pracovnej pozícii.

Tento bude prepojený s nasledovnými systémami, ktoré sa v spoločnosti už aktívne používajú:

 • Personálny systém
 • Systém BOZP (riadenie rotácií operátorov)
 • MES systém
 • Systém pre riadenie kvality
 • Dochádzkový systém

V rámci prípravy na implementáciu riešenia si zákazník nechal vypracovať nezávislú štúdiu záťaže operátorov na jednotlivých pracovných pozíciách. Každej pracovnej pozícii bol priradený index záťaže a zároveň bol stanovený aj kumulatívny denný limit, ktorý operátor nesmie prekročiť. To, aby k takej situácii nedošlo, zabezpečuje automatický systém plánovania rotácií, ktorý vychádza práve z nameraných hodnôt.

Vzhľadom na uvedené boli všetky pracovné pozície vybavené kontinuálnou čítačkou identifikačných kariet (meria presný čas od vloženia karty po jej vybratie). Na vybrané miesta boli inštalované terminály pre zobrazenie cyklov rotácií jednotlivých operátorov. Nakoniec prišli na rad veľkoplošné obrazovky pre zobrazovanie obsadenosti jednotlivých pracovných pozícií, prípadne ďalších informácií z vyššie uvedených systémov.

1 Výber technológie identifikačných kariet

Keďže sa v spoločnosti už používali Mifare karty, použili sme ich  aj pre registráciu operátorov na pracovnej pozícií. Ako identifikátor zamestnanca bol použitý číselný reťazec uložený v pamäti karty, ktorý bolo možné z karty načítať prostredníctvom čítacích kľúčov dodaných zákazníkom.

2 Identifikácia pracovných pozícií a miest pre zobrazovanie systémových informácií

Identifikovaných bolo 805 pracovných pozícií, 50 pozícií pre inštaláciu informačných terminálov a 20 pozícií pre informačné obrazovky.

3 Vybavenie jednotlivých pozícií potrebnými zariadeniami

Všetky pracovné pozície sme vybavili čítačkami identifikačných kariet CCR-Slot102,  do ktorých operátor po príchode na pracovnú pozíciu vloží svoju identifikačnú kartu. Na pozíciách pri jednotlivých výrobných linkách sme nainštalovali terminály CCR-SD-Premium pre zobrazovanie plánovaných pracovných pozícií a cyklov rotácií pre jednotlivých operátorov. Informácie sa operátorovi zobrazia na displeji terminálu po priložení identifikačnej karty. Ako posledné sa inštalovali informačné obrazovky.

4 Vytvorenie a konfigurácia databáz, inštalácia softvérovej aplikácie

Na databázovom serveri boli vytvorené dve MS SQL databázy:

Konfiguračná

 • uloženie konfigurácie systému

Štatistická

 • zber transakcií z čítačiek a terminálov
 • prepojenie na databázy:
  • Personálny systém
  • Systém BOZP
  • MES systém
  • Systém pre riadenia kvality
  • Dochádzkový systém

Na aplikačný server sme nainštalovali aplikáciu pre konfiguráciu a správu systému.

5 Konfigurácia systému

V systéme boli vytvorené pracovné pozície a zároveň im boli priradené požadované úrovne operátorov a záťažové indexy. Informačné terminály sú prepojené so systémom BOZP a zobrazujú rotácie pracovných pozícií pre daného operátora. Na informačných obrazovkách bolo nastavené zobrazovanie obsadenosti pracovných pozícií a ďalších informácií týkajúcich sa výrobných procesov.

4 Prínos

 • Eliminácia príčin vzniku chorôb z povolania
 • Zjednodušenie plánovania pracovných zmien
 • Zvýšenie efektivity výrobných procesov
 • Zvýšenie kvality výrobkov
kia logo
2000px Brother logo v2.svg
doka
Donghee
grafobal
HYZA
inteva
Logo of Plastic Omnium
Mobis
osram
Reutter
TEAM
vac
VAHOSTAV SK 2 COLOR 300dpi
cta

Riešenia, ktoré budete používať

Máme tie správne nástroje na zabezpečenie vašej firmy.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language