Vývojové centrá Ochrana majetku, evidencia pohybu osôb, riadenie vstupu do chránených zón

Situácia

Súčasťou predmetu podnikania spoločnosti je aj vývoj interiérových prvkov pre automobilový priemysel. Vývoj prototypov, ich testovanie a následná príprava sériovej výroby prebieha vo vývojovom centre, pre ktoré spoločnosť vyčlenila samostatné priestory...

Viac info

Situácia

Súčasťou predmetu podnikania spoločnosti je aj vývoj interiérových prvkov pre automobilový priemysel. Vývoj prototypov, ich testovanie a následná príprava sériovej výroby prebieha vo vývojovom centre, pre ktoré spoločnosť vyčlenila samostatné priestory.

Vstup do vývojového centra nie je chránený a pohyb osôb v tomto priestore nie je nijako monitorovaný ani riadený. Takýto stav môže spoločnosti spôsobiť vážne problémy a negatívne ovplyvniť obchodné plány či postavenie na trhu.

Ako najväčšie hrozby boli identifikované:

 • Únik citlivých informácii o vlastnostiach vyvíjaných produktov (dizajn, konkurenčné výhody, vlastnosti materiálov)
 • Odcudzenie drahých zariadení
 • Nesplnenie kritérií potrebných pre získanie vývojových projektov externých zadávateľov

Ciele

 • Zabrániť úniku informácii
 • Ochrániť zariadenia pred odcudzením
 • Splniť podmienky externých auditov pri získavaní nových projektov

Riešenie

Pri stanovených cieľoch bolo dôležité identifikovať konkrétne nástroje, ktorých správne využitie bude viesť k ich naplneniu.

Ako kľúčové nástroje boli určené:

 • Prístupový systém pre riadenie a monitorovanie pohybu osôb vo vývojovom centre
 • Zabezpečovací systém pre zabezpečenie vývojových priestorov počas neprítomnosti zamestnancov s oprávneným vstupom
 • Kamerový systém pre identifikáciu nežiaducej osoby či narušiteľa

Viac info

Riešenie

Pri stanovených cieľoch bolo dôležité identifikovať konkrétne nástroje, ktorých správne využitie bude viesť k ich naplneniu.

Ako kľúčové nástroje boli určené:

 • Prístupový systém pre riadenie a monitorovanie pohybu osôb vo vývojovom centre
 • Zabezpečovací systém pre zabezpečenie vývojových priestorov počas neprítomnosti zamestnancov s oprávneným vstupom
 • Kamerový systém pre identifikáciu nežiaducej osoby či narušiteľa

Vzhľadom na vyššie uvedené sme priestory vývojového centra vybavili systémom Contal Nova a niekoľkými IP kamerami pre monitorovanie priestorov počas aktívneho zabezpečenia. Systém Contal Nova sa skladá zo softvérovej časti, databázy a zariadení. Pracuje na princípe identifikačných kariet, ktoré používa ako jediný identifikátor osoby. Samotná implementácia prebiehala v niekoľkých fázach.

1 Výber technológie identifikačných kariet

Vzhľadom na bezpečnostné štandardy, ktoré systém Contal Nova preferuje, sme pre identifikačné karty použili technológiu Mifare s využitím sektorového čítania kryptovaných údajov uložených na identifikačnej karte.

2 Rozčlenenie vývojového centra na zóny podľa potreby zabezpečenia a kontroly vstupu

Priestor sme rozdelili na 3 zóny:

 • vývojové laboratórium
 • testovacia miestnosť
 • sklad prototypov

3 Vybavenie jednotlivých zón bezpečnostnými prvkami

Všetky vstupné dvere do miestnosti v jednotlivých zónach sme vybavili čítačkami identifikačných kariet, ktoré sú kvôli dvojúrovňovej autentifikácii (karta + PIN) vo verzii s klávesnicou. Do dverí boli podľa ich vyhotovenia (požiarne, únikové...) osadené príslušné typy zámkov. Rovnako sme čítačkou identifikačných kariet vybavili aj roletové brány v skladových priestoroch. Hlavný vstup do jednotlivých zón sme vybavili terminálom pre ovládanie danej zóny (aktivácia/deaktivácia zabezpečovacieho systému).

Do jednotlivých miestností sme ďalej osadili pohybové detektory, detektory rozbitia skla a kontakty monitorovania stavu dverí (otvorené/zatvorené). Do obzvlášť citlivých priestorov boli namontované IP kamery.

4 Vytvorenie a pridelenie prístupových úrovní

Na základe požiadavky zákazníka sme vytvorili prístupové úrovne, ktoré definujú oprávnenia pre vstup do konkrétnych miestností či priestorov vývojového centra a oprávnenia pre aktiváciu zabezpečovacieho systému. Prístupové úrovne boli potom pridelené zamestnancom centra podľa pracovného zaradenia a príslušnej zodpovednosti.

5 Definícia oznamovacích kanálov v prípade poplachu

Po analýze fungovania samotnej prevádzky a strážnej služby boli do systému doplnené:

 • Sirény umiestnené pri každom hlavnom vstupe do zóny - aktivujú sa pri narušení zóny
 • Alarmový komunikátor - zariadenie, ktoré odosiela SMS správu v prípade narušenia zóny
 • E-mailové notifikácie - informujú o alarmových udalostiach, poruchách zariadení a pod.

Grafická vizualizácia celého chráneného priestoru s aktívnymi prvkami pre ovládanie systému - vizualizácia je nepretržite dostupná na PC strážnej služby

Prínos

 • Ochrana hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
 • Presná evidencia pohybu osôb v chránenom priestore
 • Splnenie podmienok stanovených auditom
 • Efektívne riadenie vstupu do chránených zón
kia logo
2000px Brother logo v2.svg
doka
Donghee
grafobal
HYZA
inteva
Logo of Plastic Omnium
Mobis
osram
Reutter
TEAM
vac
VAHOSTAV SK 2 COLOR 300dpi
cta

Riešenia, ktoré budete používať

Máme tie správne nástroje na zabezpečenie vašej firmy.

Vážený zákazník,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

Zároveň by sme Vás chceli touto cestou informovať, že od 1.10.2022 spoločnosť HOUR, spol. s r.o. (ďalej HOUR), ktorá je 100% vlastníkom našej spoločnosti, prevezme všetky aktivity CONTAL OK, spol. s r.o. (ďalej CONTAL OK) na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť CONTAL OK sa naďalej bude zameriavať na vývoj a výrobu hardvéru identifikačných systémov, čo bolo jej primárnou oblasťou od založenia spoločnosti, pričom tento hardvér bude v rámci tuzemského trhu dodávať výlučne prostredníctvom spoločnosti HOUR. Aby bola zabezpečená kontinuita v kvalite poskytovaných služieb, súčasťou tejto zmeny je aj prechod zamestnancov CONTAL OK, ktorí zabezpečujú obchodné aktivity, poskytovanie hot-line, implementácie a vývoj softvéru identifikačných systémov, do spoločnosti HOUR.

 Viac informácií nájdete TU.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language