CONTAL OK spol. s r.o. pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Aktivity spoločnosti sú dlhodobo sustreďované na oblasti prístupových a informačných systémov. Spoločnosť od svojho založenia exportuje svoje produkty prevažne do Škandinávie a od roku 2000 ponúka svoje služby aj na domácom trhu. V Škandinávii tvoria najväčšiu časť produkcie prístupové, zabezpečovacie a tiež poplachové systémy. Telecall, alarmová aplikácia určená na registráciu poplachových udalostí má na území Švédska vedúce postavenie na trhu. Na Slovensku sa spoločnosť zaoberá hlavne vývojom, výrobou a implementáciou moderných informačných systémov (dochádzkový, stravný a návštevný systém). V roku 2012 pribudol do portfólia systém pre monitorovanie výrobných pozícií s možnosťou výpočtu úkolových miezd.

Čo Vám ponúkame?

Portfólio našich produktov tvoria komplexné riešenia v oblasti personálnych a bezpečnostných systémov. Do našich produktov vkladáme dlhoročné skúsenosti s vývojom v danej oblasti. Vývoj je vo veľkej miere ovplyvnený požiadavky našich zákazníkov.  Našim cieľom je prinášať na trh spoľahlivé produkty a kvalitné služby, ktoré efektívne pomáhajú našim zákazníkom pri každodennej práci.Contal Timetec Attendance predstavuje spoľahlivý a moderný systém pre správu dochádzkovej agendy zamestnancov. Systém vďaka svojej štruktúre, ktorá umožňuje budovanie rozsiahlych aplikácií bez hardvérového obmedzenia, nachádza široké uplatnenie v malých, stredných aj veľkých spoločnostiach. Cieľom systému je poskytnúť užívateľovi efektívny a spoľahlivý nástroj na spracovanie dochádzky zamestnancov a následný export podkladov do mzdového systému. Neustále pribúdajúce funkcie uľahčujú našim zákazníkom ich každodennú prácu.
Contal Timetec Food
je efektívny systém pre správu objednávok a výdajov stravy. Systém prehľadne a rýchlo spracováva informácie zadávané užívateľmi a generuje zostavy, ktoré slúžia dodávateľom ako podklad pre prípravu jedál a správcom poskytujú údaje o množstve uskutočnených objednávok a výdajov stravy. Sumárne údaje sú exportované do mzdového systému. Hardvérová časť systému je veľmi variabilná a ponúka užívateľom viacero možností a typov terminálov, od jednoduchých až po dotykové riešenia s rôznymi užívateľskými prehľadmContal Timetec Visitor je komplex
ný systém pre evidenciu návštev. Systém prehľadne eviduje pohyb návštevníkov a automobilov v areáli spoločnosti. Využívaním čítačiek osobných dokladov (občianskych preukazov, pasov) či podpisových podložiek (slúžia na udelenie súhlasu pre spracovanie osobných údajov) je zabezpečená rýchla a efektívna práca so systémom. Užívateľom systému sú k dispozícii aktuálne prehľady ako aj história pohybu návštev. Cieľom systému je poskytnúť užívateľom presné podklady pri prípadnej evakuácii, či objasňovaní škodovej udalosti.Prí
stupový a zabezpečovací systém Contal Nova je spojením moderných vývojových prostriedkov a dlhoročných skúseností v oblasti zabezpečenia budov. Sp
oľahlivé a moderné riešenie, ktoré Contal Nova predstavuje, je možné využiť na zabezpečenie od malých objektov až po objekty so stovkami či tisíckami dverných prostredí a alarmových zón. Moderný a inovatívny charakter systému je obsiahnutý v softvérovej aj hardvérovej časti systému. Prelomovým prvkom sú prístupové terminály, ktoré využívajú technológiu kapacitného dotykového displeja a klávesnice. Cieľom systému je poskytnúť užívateľovi spoľahlivý prostriedok pre riadenie pohybu osôb a ochranu majetku.

Detail

CONTAL OK © 2015 - Všetky práva vyhradené

Go to top